Nowa klasyfikacja ze względu na zagrożenia w Europie (CLP)


CLP jest unijnym rozporządzeniem dopasowującym unijny system klasyfikacji, oznakowania i pakowania produktów chemicznych do Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów ONZ (GHS).

Od 1 czerwca 2015 r. wszystkie produkty chemiczne muszą być przeklasyfikowane i znakowane zgodnie z tym rozporządzeniem. Henkel Adhesive Technologies punktualnie zapewni zgodność wszystkich sprzedawanych w Europie produktów z wymaganiami CLP.


Zmiany: BEZ wpływu na:
  • karta charakterystyki (SDS) dla produktów Henkla zgodnie z nową klasyfikacją surowców
  • zawartość etykiet na produktach Henkla
  • zewnętrzne opakowanie produktów Henkla
  • skład produktu i chemiczne przygotowywanie mieszanin
  • wszystkie zezwolenia i certyfikaty


Co jest nowego w CLP?


Piktogramy

Rozporządzenie CLP wprowadza nowe piktogramy zagrożeń. Nowe kwadratowe piktogramy wskazują na rodzaj zagrożenia (zagrożeń) w połączeniu ze stwarzającym zagrożenie produktem.

 
Zwroty określające zagrożenie
Oznaczają one zwroty przypisane klasie i kategorii zagrożenia opisujący rodzaj zagrożeń wywoływanych przez produkt stwarzający zagrożenie, w tym, w odpowiednich przypadkach, stopień zagrożenia. 

Hasło ostrzegawcze

Wskazuje na odpowiedni stopień zagrożenia, w celu ostrzeżenia czytającego o potencjalnym zagrożeniu ze strony produktu: ‘Niebezpieczeństwo’ dla bardziej poważnych kategorii zagrożeń i ‘Uwaga’ dla kategorii zagrożeń niższego stopnia.

 
Zwroty określające środki ostrożności

Wskazują, jak bezpiecznie obchodzić się z produktem i jakie kroki należy podjąć w razie przypadkowego narażenia na działanie produktu.

 


W celu uzyskania dalszych informacji na temat wdrażania rozporządzenia CLP w firmie Henkel proszę pobrać poniższą prezentację lub skontaktować się z przedstawicielem działu handlowego lub działu obsługi klienta.

Pliki do pobrania

Nowe zasady klasyfikacji mieszanin chemicznych

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat rozporządzenia CLP proszę wejść na stronę European Chemicals Agency (ECHA): http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/clp/